Informatie over het bedrijf

FABLAB FACTORY BVBA

FabLab Factory (handelsnaam)
CAPUCIENENLAAN 88
9300 AALST
BELGIË

info@fablabfactory.com
+32 485 933091
BTW BE0700541423
RPR DENDERMONDE, BELGIË

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van FabLab Factory, een BVBA met maatschappelijke zetel te CAPUCIENLAAN 88, 9300 AALST, BELGIE, BTW BE0700541423, RPR DENDERMONDE, BELGIE (hierna "FabLab Factory") biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webshop online. aan te kopen.
Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant") wordt geplaatst. Bij het plaatsen van een bestelling via de FabLab Factory webshop dient de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Aanvullende voorwaarden van de Klant zijn uitgesloten, tenzij deze vooraf, schriftelijk en uitdrukkelijk door FabLab Factory zijn aanvaard.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere rechten of taksen die de Klant verplicht moet betalen. [Indien de prijs niet vooraf kan worden berekend, geef dan aan hoe de prijs moet worden berekend].

Indien bezorg-, reserverings- of administratiekosten in rekening worden gebracht, wordt dit apart vermeld. [U dient hier of op uw website eventuele extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten te vermelden die de Klant zal moeten betalen. Als deze kosten niet vooraf kunnen worden berekend, vermeldt u dat dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn]. De prijs van onze licenties en onderhoudscontracten stijgt jaarlijks met 2%.

De prijsaanduiding heeft alleen betrekking op de artikelen zoals deze woordelijk zijn beschreven. De bijgaande foto's zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FabLab Factory niet. FabLab Factory is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. FabLab Factory is in geen geval aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.

Indien de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, levertijd of leveringswijze, verzoeken wij de Klant vooraf contact op te nemen met onze klantenservice.

Het aanbod kan door FabLab Factory te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. FabLab Factory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Het aanbod heeft een beperkte geldigheidsduur van 30 dagen. Indien een aanbod een onbeperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online-aankopen

Betaling geschiedt op een van de betaalwijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

De betalingstermijn van een bestelling bedraagt 30 dagen na levering of verzending van de factuur.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt verzending plaats nadat de betaling is ontvangen. Indien u kiest voor betaling per bankoverschrijving dient u rekening te houden met een wachttijd van 1 tot 3 werkdagen.

Behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt deze geacht door de klant te zijn aanvaard.

FabLab Factory is gerechtigd een bestelling te weigeren wegens een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal FABLAB FACTORY BVBA bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht. en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van FABLAB FACTORY BVBA zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door FABLAB FACTORY BVBA geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij levering aan huis strekt het proces-verbaal van de vervoerder, houdende de weigering tot afname, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming in de levering moet onmiddellijk door de Klant aan FabLab Factory worden gemeld.

Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de klant zodra hij (of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft genomen. Het risico gaat echter al over op de klant bij aflevering aan de vervoerder, aangezien wij de goederen af fabriek leveren.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven de exclusieve eigendom van FabLab Factory tot volledige betaling door de Klant heeft plaatsgevonden.

De Klant verbindt er zich toe, in voorkomend geval, derden op de hoogte te brengen van het eigendomsvoorbehoud van FabLab Fctory, bijvoorbeeld aan eenieder die beslag zou leggen op de nog niet volledig betaalde artikelen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Klanten die, in hun hoedanigheid van consument, online artikelen kopen bij FabLab Factory.

De Klant heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BELGIË - +32 485 933091 info@fablabfactory.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, moet de Klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENLAAN 88, 9300 AALST, BELGIË heeft medegedeeld, aan FABLAB FACTORY BVBA terug te zenden of te overhandigen. . De Klant is op tijd indien hij de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant. Indien het geretourneerde product op enigerlei wijze in waarde is verminderd, behoudt FabLab Factory zich het recht voor de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alleen artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle accessoires, de gebruiksaanwijzing en de factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant heeft verzocht om tijdens de herroepingstermijn met de levering van diensten te beginnen, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is met het tijdstip waarop hij ons heeft meegedeeld dat hij de overeenkomst heeft herroepen, tegen volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst annuleert, zal FABLAB FACTORY BVBA alle tot op dat moment ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximaal 14 kalenderdagen nadat FABLAB FACTORY BVBA op de hoogte is gebracht van het besluit van de Klant om de overeenkomst te annuleren. In geval van verkoopovereenkomsten kan FABLAB FACTORY BVBA met de terugbetaling wachten totdat zij alle goederen heeft terugontvangen, dan wel totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de standaard levering die door FABLAB FACTORY BVBA wordt aangeboden, worden niet terugbetaald. FABLAB FACTORY BVBA vergoedt de Klant met hetzelfde betaalmiddel waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft uitgevoerd, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders heeft bedongen; in elk geval wordt de Klant voor deze terugbetaling niets in rekening gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

- dienstverleningscontracten na volledige uitvoering van de dienst.

- de levering of levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop FabLab Factory geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

- de levering van goederen die volgens de specificaties van de Klant zijn vervaardigd, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn.

- de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.

- de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan het zegel na de levering is verbroken.

- de levering van goederen die door hun aard na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

- de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de vennootschap geen invloed heeft.

- overeenkomsten waarbij de Klant FabLab Factory uitdrukkelijk heeft verzocht hem te bezoeken om er dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.

- de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan het zegel na levering is verbroken.

- de levering van dagbladen, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten betreffende een abonnement op dergelijke publicaties.

- overeenkomsten die tijdens een openbare veiling zijn gesloten.

- het verstrekken van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten in verband met vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is vastgesteld.

- de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en indien de Klant heeft erkend dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest (bv. downloaden van muziek, software).

Artikel 8: Garantie

Overeenkomstig de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen, beschikt de consument over wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Een eventuele commerciële garantie doet geen afbreuk aan deze rechten.

Om zich op de garantie te kunnen beroepen, moet de Klant een bewijs van aankoop kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de Klant thuis worden bezorgd, moet de Klant contact opnemen met de klantenservice van FabLab Factory en het artikel op zijn kosten terugsturen naar FabLab Factory.

Wanneer een gebrek wordt vastgesteld, dient de Klant FabLab Factory daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. In ieder geval dient elk gebrek door de Klant te worden gemeld binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan. Nadien vervalt ieder recht op herstel of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongevallen, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksaanwijzing of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, tenzij de Klant het tegendeel bewijst.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van FabLab Factory is bereikbaar op telefoonnummer +32 479 445858, per e-mail op support@fablabfactory.com of per post op het volgende adres FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BELGIË. Eventuele klachten kunnen aan dit adres worden gericht.

Artikel 10: Sancties bij niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten die FabLab Factory heeft, is de Klant in geval van niet-betaling of laattijdige betaling vanaf de datum van de contractbreuk van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd van 15% per maand op het onbetaalde bedrag. Daarnaast is de Klant van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het betreffende bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt FabLab Factory zich het recht voor artikelen die niet (volledig) zijn betaald, terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, FABLAB FACTORY BVBA, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: het aangeven van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt, zoals de uitvoering van de gesloten overeenkomst, de afhandeling van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiervoor kan u steeds contact opnemen met FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen ze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en voor het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, zodat FabLab Factory geen toegang heeft tot uw wachtwoord.

FabLab Factory houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te zien welke pagina's van de internetsite in welke mate worden bezocht.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@fablabfactory.com.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

Wij gebruiken zowel "First-party cookies" als "Third party cookies".

"First party cookies" zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld: instellingen die de gebruiker tijdens eerdere bezoeken aan de site heeft gemaakt, of zelfs: een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker tijdens eerdere bezoeken heeft gedaan.

"Cookies van derden" zijn cookies die niet van de website zelf afkomstig zijn, maar van derden, bijvoorbeeld een bestaande marketing- of advertentie-plug-in. Bijv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de website eerst toestemming geven - dit kan via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar dit beleid, wat verder surfen op de website niet verhindert.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. U kunt dit doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen niet zult kunnen gebruiken.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Inbreuk op de geldigheid - niet-ontzegging

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Indien FabLab Factory op enig moment verzuimt een van de in deze Voorwaarden genoemde rechten af te dwingen of uit te oefenen, zal dit nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling en zal dit nooit van invloed zijn op de geldigheid van deze rechten. 

Artikel 14: Wijziging van de voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen, en de algemene verkoopvoorwaarden van FabLab Factory. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de klant een consument is, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent (België) bevoegd in geval van geschillen.