Information om företaget

FABLAB FACTORY BVBA

FabLab Factory (handelsnamn)
CAPUCIENENLAAN 88
9300 AALST
BELGIEN

info@fablabfactory.com
+32 485 933091
MOMS BE0700541423
RPR DENDERMONDE, BELGIEN

Artikel 1: Allmänna bestämmelser
På FabLab Factory:s e-handelswebbplats, ett BVBA med säte på CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BELGIEN, VAT BE0700541423, RPR DENDERMONDE, BELGIEN (nedan kallat "FabLab Factory"), erbjuds kunderna möjlighet att köpa produkter från sin webbutik på nätet.
Dessa allmänna villkor ("villkor") gäller för alla beställningar som görs av en besökare på denna e-handelswebbplats ("kund"). När kunden gör en beställning via FabLab Factory:s webbutik måste han eller hon uttryckligen godkänna dessa villkor och därmed godkänna att dessa villkor är tillämpliga, med uteslutande av alla andra villkor. Kundens ytterligare villkor är uteslutna, om de inte har godkänts i förväg, skriftligen och uttryckligen av FabLab Factory.

Artikel 2: Pris

Alla angivna priser är uttryckta i euro, alltid exklusive moms och alla andra avgifter eller skatter som kunden måste betala. [Om priset inte kan beräknas i förväg, ange hur priset ska beräknas].

Om leverans-, boknings- eller administrativa kostnader debiteras, anges detta separat. [Du måste här eller på din webbplats ange eventuella ytterligare frakt-, leverans- eller portokostnader och andra avgifter som kunden måste betala. Om dessa avgifter inte kan beräknas i förväg ska du ange att sådana extra avgifter kan komma att betalas]. Priset på våra licenser och underhållsavtal ökar med 2% varje år.

Prisangivelsen avser endast de artiklar som beskrivs ordagrant. De medföljande bilderna är dekorativa och kan innehålla element som inte ingår i priset.

Artikel 3: Erbjudande

Trots att webbkatalogen och e-handelswebbplatsen sammanställs med största möjliga omsorg kan det ändå hända att den information som tillhandahålls är ofullständig, innehåller väsentliga fel eller inte är uppdaterad. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet är inte bindande för FabLab Factory. FabLab Factory är endast bunden av en skyldighet att se till att den tillhandahållna informationen är korrekt och fullständig. FabLab Factory är under inga omständigheter ansvarig för uppenbara materialfel, sättnings- eller tryckfel.

Om kunden har specifika frågor om t.ex. storlekar, färg, tillgänglighet, leveranstid eller leveransmetod ber vi kunden att kontakta vår kundtjänst i förväg.

Erbjudandet kan justeras eller dras tillbaka av FabLab Factory när som helst. FabLab Factory kan inte hållas ansvarig för att en produkt inte finns tillgänglig. Erbjudandet har en begränsad giltighetstid på 30 dagar. Om ett erbjudande har en obegränsad giltighetstid eller om det är förenat med villkor, anges detta uttryckligen i erbjudandet.

Artikel 4: Inköp på nätet

Betalning sker med en av de betalningsmetoder som anges under beställningsprocessen.

Betalningstiden för en beställning är 30 dagar efter att fakturan har levererats eller skickats.

Om inget annat skriftligen överenskommits sker leveransen efter att betalningen har mottagits. En väntetid på 1-3 arbetsdagar måste beaktas om du väljer att betala med banköverföring.

Om kunden inte protesterar mot fakturan genom ett rekommenderat brev inom sju arbetsdagar efter mottagandet av fakturan, anses den ha accepterats av kunden.

FabLab Factory har rätt att vägra en beställning på grund av allvarliga brister hos kunden i fråga om beställningar där kunden är delaktig.

Artikel 5: Överlämnande och genomförande av avtalet

Leverans sker så länge lagret räcker.

Inom ramen för reglerna för distansförsäljning kommer FABLAB FACTORY BVBA att utföra beställningar inom minst 30 dagar. Om detta inte är möjligt (för att det beställda är slut i lager eller inte längre finns tillgängligt), eller om det sker en försening av andra skäl, eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, kommer konsumenten att få ett meddelande om beställningen inom en månad efter det att beställningen gjorts. och har i så fall rätt att annullera beställningen utan kostnader och utan att bli varslad om försening.

FABLAB FACTORY BVBA:s leveransskyldighet uppfylls, om inte annat bevisas, så snart de varor som levereras av FABLAB FACTORY BVBA har erbjudits kunden en gång. Vid hemleverans gäller transportörens rapport, där det påstås att godset inte har accepterats, som fullständigt bevis för erbjudandet att leverera.

Alla villkor som anges på webbplatsen är vägledande. Inga rättigheter kan därför härledas från dessa perioder.

Eventuella synliga skador och/eller kvalitativa brister på en artikel eller andra brister i leveransen ska omedelbart anmälas av kunden till FabLab Factory.

Risken för förlust eller skada övergår till kunden så snart denne (eller en tredje part som utsetts av denne och som inte är transportör) fysiskt har tagit varorna i sin besittning. Risken övergår dock till kunden redan vid leveransen till transportören, eftersom vi levererar varorna Ex Works.

Artikel 6: Förbehåll för äganderätten

De levererade varorna förblir FabLab Factory:s exklusiva egendom tills kunden har betalat hela beloppet.

Kunden förbinder sig att vid behov informera tredje part om FabLab Fctory:s äganderättsförbehåll, till exempel till den som skulle beslagta varor som ännu inte är helt betalda.

Artikel 7: Ångerrätt

Bestämmelserna i denna artikel gäller endast Kunder som i egenskap av konsumenter köper varor online från FabLab Factory.

Kunden har rätt att frånträda avtalet inom 14 kalenderdagar utan att ange skäl.

Ångerfristen löper ut 14 kalenderdagar efter den dag då kunden eller en av kunden utsedd tredje part, som inte är transportör, tar varan i fysisk besittning.

För att utöva sin ångerrätt måste kunden meddela FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BELGIEN - +32 485 933091 info@fablabfactory.com genom en otvetydig förklaring (t.ex. skriftligen via post eller e-post) om sitt beslut att frånträda avtalet.

För att ångerfristen ska kunna iakttas måste kunden skicka sitt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Kunden måste omedelbart, men under alla omständigheter senast 14 kalenderdagar efter den dag då kunden meddelade FABLAB FACTORY BVBA sitt beslut att frånträda avtalet, återlämna eller överlämna varorna till FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BELGIEN. . Kunden är i tid om han returnerar varorna innan perioden på 14 kalenderdagar har löpt ut.

De direkta kostnaderna för att returnera varorna betalas av kunden. Om den returnerade produkten på något sätt är i värde, förbehåller sig FabLab Factory rätten att hålla kunden ansvarig och kräva skadestånd för eventuell värdeminskning av varorna till följd av att kundens användning av varorna går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Endast varor i originalförpackning, tillsammans med alla tillbehör, bruksanvisningar och faktura eller inköpsbevis kan tas tillbaka.

Om kunden har begärt att börja tillhandahålla tjänsterna under ångerfristen ska kunden betala ett belopp som står i proportion till den tid då han har meddelat oss att han har dragit sig tillbaka från avtalet har levererats, mot att avtalet uppfylls fullt ut.

Om kunden häver avtalet kommer FABLAB FACTORY BVBA att återbetala alla betalningar som mottagits fram till dess, inklusive standardleveranskostnader, till kunden inom högst 14 kalenderdagar efter det att FABLAB FACTORY BVBA har informerats om kundens beslut att häva avtalet. När det gäller försäljningsavtal kan FABLAB FACTORY BVBA vänta med återbetalningen tills företaget har fått tillbaka alla varor, eller tills kunden har visat att han eller hon har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Eventuella extra kostnader till följd av att kunden väljer en annan leveransmetod än den standardleverans som erbjuds av FABLAB FACTORY BVBA återbetalas inte. FABLAB FACTORY BVBA återbetalar kunden med samma betalningsmetod som kunden utförde den ursprungliga transaktionen med, om inte kunden uttryckligen har avtalat annat; i alla fall kommer kunden inte att debiteras för en sådan återbetalning.

Kunden kan inte utöva sin ångerrätt i följande fall:

- serviceavtal efter det att tjänsten har utförts fullt ut.

- Leverans eller tillhandahållande av varor eller tjänster vars pris är beroende av fluktuationer på finansmarknaden som FabLab Factory inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen.

- Leverans av varor som tillverkats enligt kundens specifikationer eller som är klart avsedda för en viss person.

- Leverans av varor som förstörs snabbt eller med begränsad hållbarhet.

- Leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras och vars försegling har brutits efter leveransen.

- Leverans av varor som till sin natur oåterkalleligt blandas med andra produkter efter leveransen.

- Leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris har avtalats vid ingåendet av försäljningsavtalet, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars faktiska värde beror på fluktuationer på marknaden som företaget inte har något inflytande över.

- avtal där kunden särskilt har begärt att FabLab Factory ska besöka honom för att utföra brådskande reparationer eller underhåll.

- Leverans av förseglade ljud- och videoinspelningar och förseglad datorprogramvara vars försegling har brutits efter leveransen.

- Leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för avtal om prenumeration på sådana publikationer.

- avtal som ingåtts vid en offentlig auktion.

- Tillhandahållande av boende annat än för bostadsändamål, godstransporter, biluthyrning, catering- och fritidsrelaterade tjänster, om avtalen föreskriver ett visst datum eller en viss tidsperiod för utförandet.

- Leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium, om utförandet har påbörjats med kundens uttryckliga förhandsgodkännande och om kunden har bekräftat att han därmed förlorar sin ångerrätt (t.ex. nedladdning av musik, programvara).

Artikel 8: Garanti

Enligt lagen av den 21 september 2004 om konsumentskydd vid försäljning av konsumentvaror har konsumenten lagliga rättigheter. Denna rättsliga garanti gäller från och med leveransdagen till den första ägaren. En eventuell kommersiell garanti påverkar inte dessa rättigheter.

För att kunna åberopa garantin måste kunden kunna visa upp ett inköpsbevis. Kunderna rekommenderas att behålla varornas originalförpackning.

För varor som köpts online och levererats till kundens hem måste kunden kontakta FabLab Factory:s kundtjänst och returnera varan till FabLab Factory på egen bekostnad.

När en defekt upptäcks ska kunden informera FabLab Factory så snart som möjligt. Under alla omständigheter måste kunden rapportera om eventuella fel inom två månader efter det att felet konstaterats. Därefter förfaller all rätt till reparation eller utbyte. Den (kommersiella och/eller rättsliga) garantin gäller aldrig för defekter som uppstår till följd av olyckor, försummelse, fall, användning av artikeln i strid med det syfte för vilket den är utformad, bristande efterlevnad av bruksanvisningen eller manualen, justeringar eller ändringar av artikeln, tung användning, dåligt underhåll eller annan onormal eller felaktig användning.

Fel som visar sig efter en period på 6 månader efter inköpsdatumet, om nödvändigt leveransdatumet, anses inte vara dolda fel, såvida inte kunden bevisar motsatsen.

Artikel 9: Kundtjänst

FabLab Factory:s kundtjänst kan nås på telefonnummer +32 479 445858, via e-post på support@fablabfactory.com eller per post på följande adress FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BELGIEN. Eventuella klagomål kan riktas till följande adress.

Artikel 10: Påföljder vid utebliven betalning

Utan att det påverkar utövandet av andra rättigheter som FabLab Factory har, i händelse av utebliven eller försenad betalning från dagen för avtalsbrottet, är kunden ipso jure och utan förvarning en ränta på 15% per månad på det obetalda beloppet. Dessutom är kunden enligt lag skyldig att betala en fast ersättning på 10% på det berörda beloppet, med ett minimum på 25 euro per faktura.

Utan att det påverkar det föregående förbehåller sig FabLab Factory rätten att ta tillbaka varor som inte har betalats (i sin helhet).

Artikel 11: Integritet

Den personuppgiftsansvarige, FABLAB FACTORY BVBA, respekterar den belgiska lagen av den 8 december 1992 om skydd av privatlivet vid behandling av personuppgifter.

De personuppgifter som du lämnar kommer endast att användas för följande ändamål: Ange det syfte för vilket uppgifterna behandlas, t.ex. genomförande av det ingångna avtalet, behandling av beställningen, utskick av nyhetsbrev, annonsering och/eller marknadsföring.

Du har en laglig rätt att granska och vid behov korrigera dina personuppgifter. Om du kan styrka din identitet (kopia av identitetskortet) kan du kostnadsfritt få ett skriftligt meddelande om dina personuppgifter genom en skriftlig, daterad och undertecknad begäran till FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST. Vid behov kan du också begära att få rätta de uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller inte relevanta.

Vid användning av uppgifter för direktmarknadsföring: Du kan kostnadsfritt motsätta dig användningen av dina uppgifter för direktmarknadsföring. Du kan alltid kontakta FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST.

Vi behandlar dina uppgifter som konfidentiell information och kommer inte att vidarebefordra, hyra ut eller sälja dem till tredje part.

Kunden är ansvarig för att hålla sina inloggningsuppgifter konfidentiella och för användningen av sitt lösenord. Ditt lösenord lagras krypterat, så FabLab Factory har ingen tillgång till ditt lösenord.

FabLab Factory för online (anonym) besöksstatistik för att se vilka sidor på webbplatsen som besöks i vilken utsträckning.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss på info@fablabfactory.com.

Artikel 12: Användning av cookies

Under ett besök på webbplatsen kan "cookies" placeras på din dators hårddisk. En cookie är en textfil som placeras av en webbplats server i webbläsaren på din dator eller på din mobila enhet när du besöker en webbplats. Cookies kan inte användas för att identifiera personer, en cookie kan bara identifiera en maskin.

Vi använder både "förstapartscookies" och "tredjepartscookies".

"Förstapartscookies" är tekniska cookies som används av den besökta webbplatsen själv och som syftar till att få webbplatsen att fungera optimalt. Till exempel: inställningar som användaren har gjort vid tidigare besök på webbplatsen, eller till och med: ett förfyllt formulär med uppgifter som användaren har gjort vid tidigare besök.

"Tredjepartscookies" är cookies som inte kommer från webbplatsen själv, utan från tredje part, t.ex. en befintlig marknadsförings- eller reklamplugin. Till exempel cookies från Facebook eller Google Analytics. För sådana cookies måste besökaren på webbplatsen först ge sitt tillstånd - detta kan göras via en bar längst ner eller högst upp på webbplatsen, med hänvisning till denna policy, vilket inte hindrar fortsatt surfande på webbplatsen.

Du kan ställa in din webbläsare så att cookies inte accepteras, att du får en varning när en cookie installeras eller att cookies senare tas bort från din hårddisk. Detta kan du göra via inställningarna i din webbläsare (via hjälpfunktionen). Tänk på att vissa grafiska element kanske inte visas korrekt eller att du inte kan använda vissa program.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.

Artikel 13: Överträdelse av giltigheten - utebliven uppsägning

Om någon bestämmelse i dessa villkor förklaras ogiltig, olaglig eller ogiltig påverkar detta inte på något sätt giltigheten, lagligheten och tillämpligheten av övriga bestämmelser.

Om FabLab Factory inte vid någon tidpunkt lyckas tillämpa eller utöva någon av de rättigheter som anges i dessa villkor kommer detta aldrig att betraktas som ett avstående från en sådan bestämmelse och kommer aldrig att påverka giltigheten av dessa rättigheter. 

Artikel 14: Ändring av villkor

Dessa villkor kompletteras av andra villkor som det uttryckligen hänvisas till, och av FabLab Factory:s allmänna försäljningsvillkor. I händelse av en konflikt ska dessa villkor ha företräde.

Artikel 15: Bevisning

Kunden accepterar att elektronisk kommunikation och säkerhetskopior kan fungera som bevis.

Artikel 16: Tillämplig lag - Tvister

Belgisk lag är tillämplig, med undantag för bestämmelserna i internationell privaträtt när det gäller tillämplig lag och med undantag för Wienkonventionen om internationella köp av varor. Om kunden inte är en konsument är endast domstolarna i distriktet Gent (Belgien) behöriga vid tvister.